Under medeltiden ledde den så kallade rusttjänsten till att adelsmän måste delta i krig, i utbyte mot förmåner som skattefrihet. Gustav Vasa bestämde att antalet ryttare adeln skulle bidra med var beroende av avkastningen från de jordbruk som stod under adelns kontroll. På så vis ökade antalet beridna adelsmän kraftigt, och 1571 bildades Sveriges första kavalleriförband, Adelsfanan, som ett svar på detta.